La Cooperativa Sant Pere de Moixent, a través de la seua Junta Rectora, MANIFESTA el seu suport a la convocatòria que les principals associacions agràries han convocat per al proper dia 14 de febrer en València així com a totes les seues reivindicacions.🥬🍅🥔🍇🚜
En els últims anys està sent molt complicat que els nostres socis-agricultors reben una liquidació digna pel seu esforç i treball. El baix preu al que està pagant-se el producte i la competència ferotge impedeixen que pugam complir plenament amb l’esperit cooperativista i els principis i valors que li són inherents.
Instem als governs estatal i autonòmic, als diferents partits polítics, a les institucions i a tots aquells actors i entitats que intervenen en la cadena productiva, a buscar solucions i consensuar polítiques dirigides a què els llauradors i ramaders obtinguen un benefici digne i que el camp i la seua gent tinguen un futur en els nostres pobles.

———————–

📍 La Cooperativa Sant Pere de Moixent, a través de su Junta Rectora, MANIFIESTA su apoyo a la convocatoria que las principales asociaciones agrarias han convocado para el próximo día 14 de febrero en València así como a todas sus reivindicaciones.🥬🍅🥔🍇🚜
En los últimos años está siendo muy complicado que nuestros socios-agricultores reciban una liquidación digna por su esfuerzo y trabajo. El bajo precio al que está pagándose el producto y la competencia feroz impiden que podamos cumplir plenamente con el espíritu cooperativista y los principios y valores que le son inherentes.
Instamos a los gobiernos estatal y autonómico, a los diferentes partidos políticos, a las instituciones y a todos aquellos actores y entidades que intervienen en la cadena productiva, a buscar soluciones y consensuar políticas dirigidas a que los agricultores y ganaderos obtengan un beneficio digno y que el campo y su gente tengan un futuro en nuestros pueblos.